Perfil Hidroexpansivo para Selagem Sika SikaSwell A 2010 M - Amarelo – 20 mm x 10 mm x 60 m (6 Rolos x 10m)
 Click to Zoom